La soustraction

 

Diumbusha

 

1-1=0

2-1=1

2-2=0

3-1=2

3-2=1

3-3=0

4-1=3

4-2=2

4-3=1

4-4=0

5-1=4

5-2=3

5-3=2

5-4=1

5-5=0

6-1=5

6-2=3

6-3=3

6-4=2

6-5=1

6-6=0

7-1=6

7-2=5

7-3=4

7-4=3

7-5=2

7-6=1

7-7=0

8-1=7

8-2=6

8-3=5

8-4=4

8-5=3

8-6=2

8-7=1

8-8=0

9-1=8

9-2=7

9-3=6

9-4=5

9-5=4

9-6=3

9-7=2

9-8=1

9-9=0

10-1=9

10-2=8

10-3=7

10-4=6

10-5=5

10-6=4

10-7=3

10-8=2

10-9=1

10-10=0

Umue kumbusha umue mumumue ne tshijengu

Ibidi kumbusha umue momumue ne ume

Ibidi kumbusha ibidi momumue ne tshijengu

Isatu kumbusha umue momumue ne ibidi

Isatu kumbusha ibidi momumue ne umue

Isatu kumbusha isatu momumue ne tshijengu

Inayi kumbusha umue momumue ne isatu

Inayi kumbusha ibidi momumua ne ibidi

Inayi kumbusha isatu mumumue ne umue

Inayi kumbusha inayi momumue ne tshijengu

Itanu kumbusha umue momumue ne inayi

Itanu kumbusha ibidi momumue ne isatu

Itanu kumbusha isatu momumue ne ibidi

Itanu kumbusha inayi momumue ne umue

Itanu kumbusha itanu momumue ne tshijengu

Isambombo kumbusha umue momumue ne itanu

Isambombo kumbusha ibidi momumue ne isatu

Isambombo kumbusha isatu momumue ne isatu

Isambombo kumbusha inayi momumue ne ibidi

Isambombo kumbusha itanu momumue ne umue

Isambombo kumbusha isambombo momumue ne tshijengu

Muanda muteketa kumbusha umue momumue ne isambombo

Muanda muteketa kumbusha ibidi momumue ne itanu

Muanda muteketa kumbusha isatu momumue ne ianyi

Muanda muteketa kumbusha inayi momumue ne isatu

Muanda muteketa kumbusha itanu momumue ne ibidi

Muanda muteketa kumbusha isambombo momumue ne umue

Muanda muteketa kumbusha munda muteketa momumue ne tshijengu

Muanda mukulu kumusha umue momumue ne muanda muteketa

Muanda mukulu kumbusha ibidi momumue ne isambombo

Muanda mukulu kumbusha isatu momumue ne itanu

Muanda mukulu kumbusha inayi momumue ne inayi

Munda mukulu kumbusha itanu momumue ne isatu

Muanda mukulu kumbusha isambombo momumue ne ibidi

Muanda mukulu kumbusha muanda muteketa momumue ne umue

Muanda mukulu kumbusha muanda mukulu momumue ne tshijengu

Tshiteema kumbusha umue momumue ne muanda mukulu

Tshiteema kumbusha ibidi momumue ne muanda muteketa

Tshiteema kumbusha isatu momumue ne isambombo

Tshiteema kumbusha inayi momumue ne itanu

Tshiteema kumbusha itanu momumue ne inayi

Tshiteema kumbusha isambombo momumue ne isatu

Tshiteema kumbusha muanda muteketa momumue ne ibidi

Tshiteema kumbusha muanda mukulu momumue ne umue

Tshiteema kumbusha tshiteema momumue ne tshijengu

Dikumi kumbusha umue momumue ne tshiteema

Dikumi kumbusha ibidi momumue ne munda mukulu

Dikumi kumbusha isatu momumue ne munda muteketa

Dikumi kumbusha inayi momumue ne isambombo

Dikumi kumbusha itanu momumue ne itanu

Dikumi kumbusha isambombo momumue ne inayi

Dikumi kumbusha muanda muteketa momumue ne isatu

Dikumi kumbusha muanda mukulu mumumue ne ibidi

Dikumi kumbusha tshiteema momumue ne umue

Dikumi kumbusha dikumi momumue ne tshijengu

Voir la leçon des chiffres

Kutangila dilongesha dia mangi