"Kwetu kwapia mpondat". Kayi kayi ééé... Katubengele ééé... Tuetu penyi ééé... Tuambilambilééé... Tshianga wééé, tshanga dimuenayi we. Kalumbandi.

Tudi ne disanka bua kumona se mwetu mu Kasai mujima mudi mpindieu Universités isatu: Université Communautaire wa Kananga, Université wa Wembo-Nyama ne Université wa Mbuji-Mayi.

Tangilayi fotos ibidi eyi: mu fotowa kumpala, ku dia bakaji, tudi tunuleja Mukalenge Raphaël Kalengayi, Recteur wa Université wa Mbuji-Mayi. Mu foto muibidi, mu dia 13/3/2000, divua difuku dinene dia balongi ba kumpalampala badi bajikija malonga abu mu Université wa Mbuji-Mayi.

Nkoonku mikesa:
• Université ntshinyi, buatshinyi?
• M'majinga kayi a mu Kasaï adi Universités eyi ne bua kujikija?
• Universités eyi idi yandamuna ku mianda ne ntatu ya mu Kasayi anyi?
• Dipoloma eyowa, mbwa kwenza nadio tshinyi? Penyi ? Mudimu kayi?

Ne tuyikila neenu musangu wa londa pa bwalu bwa tulasa.

Mbuyi Kalombo Nsanga Mutshi

Tshondo n°2 Kashipu-Mpumpumpu/Tshimungu wa Mashika/Kabitenda 2000 - Dibeji/Page 4